Περί επιδοτήσεων

Προώθηση Επιχειρηματικότητας μέσω Δημιουργίας Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής

Μόνο για την Περιφέρεια Αττικής

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων αρχίζει 9 Οκτωβρίου και θα παραμείνει ανοικτή έως και τις 11 Ιανουαρίου 2019.

Η δημιουργία των clusters καινοτομίας θα ανατεθεί σε νομικές δημόσιες ή ιδιωτικές οντότητες, οι οποίες, βάσει των αιτήσεων που θα υποβάλουν, θα μπορούν να αποδείξουν ότι είναι ικανές να συστήσουν συνεργατικούς σχηματισμούς και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν ή να μεταφέρουν υπηρεσίες-γνώση στις επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς του συνεργατικού σχηματισμού.

Απαραίτητη επίσης προϋπόθεση είναι ότι θα έχουν διασφαλίσει τη συμμετοχή στο cluster τουλάχιστον πέντε μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και τουλάχιστον ενός οργανισμού έρευνας και διάδοσης γνώσης.

Στη σύσταση των clusters, μπορούν να συμμετέχουν και τα ανεξάρτητα μέρη-εταίροι με συντονιστικό ρόλο, όπως επιχειρήσεις, επιμελητήρια, σύνδεσμοι και ενώσεις επιχειρήσεων, οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, σωματεία και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, συναφείς οικονομικοί παράγοντες.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 300.000 έως 1,2 εκατ. ευρώ και το μέγιστο ύψος της επιδότησης φθάνει το 55% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Στις επιλέξιμες προς χρηματοδότηση περιλαμβάνονται δαπάνες για κτίρια, για μηχανολογικό εξοπλισμό κ.ο.κ. αλλά και λειτουργικές δαπάνες.

Όπως προαναφέρθηκε, στα clusters μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας, της Δημιουργικής Οικονομίας και της Οικονομίας των Αναγκών.

Οι δραστηριότητες υπηρεσιών υγείας (ιατροι, οδοντίατροι) και φαρμακευτικών προιόντων ανήκουν στον τομέα της Οικονομίας των Αναγκών.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

"Δικαιούχος Φορέας" χαρακτηρίζεται η νομική οντότητα που θα διαχειριστεί τον συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίας, εκπληρώνοντας τον ορισμό και τις προϋποθέσεις του συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας, όπως αναφέρονται ρητά στον Καν. (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής και φέρει την ευθύνη έναντι των αρμόδιων φορέων, που θα οριστεί για την καλή εκτέλεση του έργου που υποβάλλει την πρόταση και την αίτηση χρηματοδότησης, και είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία με αρμόδιες αρχές [τον ΕΦΔ που θα οριστεί από την ΕΥΔΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020], για την διαχείριση και υλοποίηση του έργου, καθώς και για την αρτιότητα των παραδοτέων του που έχει αναλάβει και η οποία έχει εξασφαλίσει και μπορεί να τεκμηριώσει:

 • πως παρέχει ή μεταφέρει υπηρεσίες - γνώση στις επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς του συνεργατικού σχηματισμού,

 • πως η ως άνω παροχή η μεταφορά υπηρεσιών γνώσεων αφορά σε τουλάχιστον πέντε (5) μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες συμμετέχουν στον συνεργατικό σχηματισμό

 • την συμμετοχή στον συνεργατικό σχηματισμό τουλάχιστον ενός οργανισμού έρευνας και διάδοσης γνώσης

 • οι ως άνω συνεργαζόμενες ΜΜΕ κατά 50% δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους τομείς του συνεργατικού σχηματισμού σύμφωνα με το Παράστημα ΧΙ

 • την νομιμοποίησή του ως οντότητα, σωρρευτικά.

Τα ανεξάρτητα μέρη - εταίροι τα οποία δύνανται να αποτελούν συντονιστές φορείς στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, δύνανται να είναι οι παρακάτω φορείς:

 • Επιχειρήσεις: υφιστάμενες, καινοτόμες, νεοσύστατες επιχειρήσες, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις

 • Λοιποί φορείς: επιμελητήρια, σύνδεσμοι και ενώσεις επιχειρήσεων, οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, σωματεία και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, συναφείς οικονομικοί παράγοντες.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1) Επενδυτικές Δαπάνες
ι) Ενσώματα στοιχεία Ενεργητικού

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος: Δαπάνες αναβάθμισης, διαμόρφωσης κτιριακών εγκαταστάσεων της δομής, όπως προκύπτουν από υποβαλλόμενη τεχνική μελέτη, υπογεγραμμένη από αρμόδιο μηχανικό και σύμφωνα με τις απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός: Δαπάνες προμήθειας καινούργιου εξοπλισμού, ο οποίος ανήκει στον φορέα διαχείρισης της δομής, περιγράφεται αναλυτικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του, τεκμηριώνεται η χρήση του στο υποβαλλόμενο σχέδιο δράσης και το κόστος απόκτησής του με βάση υποβαλλόμενες προσφορές.

ιι) Αυλα στοιχεία Ενεργητικού

 • Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας όπως: διπλώματα ευρεσυτεχνίας, άδειες παραγωγής κι εκμετάλλευσης (licenses), σήματα, μέθοδοι (know-how), πρότυπα, σχέδια

 • Δικαιώματα χρήσης ενσώματων παγίων στοιχείων και λοιπά δικαιώματα

 • Δαπάνες ανάπτυξης

2) Λειτουργικές Δαπάνες:

Δαπάνες προσωπικού και διοικητικές δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων ) σχετικά με:

 • τον συντονισμό του συνεργατικού σχηματισμού για τη διευκόλυνση της συνεργασίας, την ανταλλαγή πληροφοριών και την παροχή ή τη διάθεση των εξειδικευμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων·

 • την προβολή του συνεργατικού σχηματισμού για την αύξηση της συμμετοχής νέων επιχειρήσεων ή οργανισμών, καθώς και για την αύξηση της προβολής του σχηματισμού·

 • τη διαχείριση των εγκαταστάσεων του συνεργατικού σχηματισμού, την οργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, εργαστηρίων και συνεδρίων για τη στήριξη της διάδοσης των γνώσεων και της δικτύωσης και της διεθνούς συνεργασίας.

Πρόσθετα έξοδα και λοιπές λειτουργικές και διοικητικές δαπάνες του υποστηρικτικού μηχανισμού σχετικά με:

 • τον συντονισμό του υποστηρικτικού μηχανισμού για τη διευκόλυνση της συνεργασίας, την ανταλλαγή πληροφοριών και την παροχή ή τη διάθεση των εξειδικευμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων

 • την προβολή του υποστηρικτικού μηχανισμού για την αύξηση της συμμετοχής νέων επιχειρήσεων οργανισμών, καθώς και για την αύξηση της προβολής του

 • τη διαχείριση των εγκαταστάσεων του υποστηρικτικού μηχανισμού, την οργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, εργαστηρίων και συνεδρίων για τη στήριξη της διάδοσης των γνώσεων και της δικτύωσης και της διεθνούς συνεργασίας.

Λοιπές δαπάνες:

 • Δαπάνες μετακίνησης

 • Δαπάνες δημοσιότητας

 • Αναλώσιμα

 • Δαπάνες που αφορούν στην αμοιβή ορκωτού ελεγκτή

 • Δαπάνες προσαρμογής των παρεχόμενων υπηρεσιών για ΑμεΑ

 • Δαπάνες διαχερίσης των εγκαταστάσεων και λοιπές λειτουργικές δαπάνες

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων, ανάλογα με το αντικείμενο, είναι έως τρία (3) έτη.